red. Wojciech Wrzesiński
W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom IV – Od Poczdamu do Zgorzelca (1945⁠–⁠1950)

Redaktor: Wojciech Wrzesiński

Współwydawca: Uniwersytet Wrocławski

Liczba stron: 224

ISBN: 83-85218-05-X

Opis

Spis treści

 

Wstęp (T. Marczak)

1. 1945, styczeń 2, [Moskwa] – Notatka z rozmowy z posłem Czechosłowacji w ZSRR Z. Fierlingerem (fragment)

2. 1945, marzec 9, Warszawa – Uwagi w sprawie przejęcia administracji na ziemiach polskich poza granicami z 1939 r.

3. 1945, marzec 12, Warszawa – Protokół posiedzenia Rządu Tymczasowego

w sprawie administracji na Ziemiach Zachodnich

4. 1945, marzec 14, Warszawa – Protokół posiedzenia Rządu Tymczasowego w sprawie administracji na Ziemiach Zachodnich

5. 1945, marzec 20, Kraków – Fragmenty protokołu spotkania przedstawicieli Rządu Tymczasowego z przedstawicielami Rady Odbudowy Śląska

6. 1945, marzec 30, Warszawa – Protokół posiedzenia Rządu Tymczasowego nt. kwestii wcielenia Gdańska do Polski

7. 1945, maj 28, Warszawa – „O akcji przesiedleńczej na ziemiach zachodnich”. Wystąpienie E. Ochaba na krajowej naradzie PPR oraz głosy w dyskusji W. Wolskiego i A. Wiślicza

8. 1945, maj 30 – Sprawozdanie instruktora Wydziału Organizacyjnego KC PPR mjra Strzeleckiego z wyjazdu do województwa śląsko-dąbrowskiego

9. 1945, czerwiec 8, [Katowice] – Fragmenty pisma II wicewojewody zagłębiowsko-śląskiego inż. S. Węgierowa do J. Bermana

10. 1945, czerwiec 20, [Katowice] – Pismo II wicewojewody zagłębiowsko-śląskiego do Jakuba Bermana zawierające relację z inspekcji powiatów raciborskiego, głubczyckiego, prudnickiego, nyskiego i kłodzkiego w dniu 18 czerwca 1945 r. (fragmenty)

11. 1945, lipiec 5, Praga – Notatka w sprawie Łużyc korespondenta wojennego M. T. Zarzyckiego i korespondenta wojennego E. Osmańczyka

12. 1945, lipiec 15 – Sprawozdanie instruktora KC PPR H. Szafrańskiego o sytuacji w Legnicy i z narady partyjnej

13. 1945, lipiec 24. Poczdam – Polskie sprawozdanie z konferencji trzech ministrów spraw zagranicznych w Poczdamie z udziałem delegacji polskiej

14. 1945, lipiec 26, Babelsberg – Notatka delegacji polskiej z rozmowy z amb. Harrimanem

15. 1945, lipiec 28, Poczdam – Memorandum delegacji polskiej na konferencję poczdamską

16. 1945, sierpień 1, Kraków – Referat A. Buławskiego pt. „Problem Niemców pochodzenia polskiego” wygłoszony na I sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych oraz niektóre głosy w dyskusji (fragmenty)

17. 1945, sierpień 16, Moskwa – Okoliczności zawarcia polsko-radzieckiej umowy węglowej

18. 1945, wrzesień 11, Warszawa – Memoriał Biura Politycznego KC PPR do władz radzieckich

19. 1945, październik 13, Warszawa – Notatka naczelnika Wydziału Południowo-Wschodniego MSZ W. Sobierajskiego z rozmowy wiceministra Modzelewskiego z posłem Czechosłowacji J. Hejretem

20. 1945, Iistopad 8, Londyn – Protokół rozmowy ministra spraw zagranicznych Polski W. Rzymowskiego z ministrem spraw zagranicznych W. Brytanii E. Bevinem (obszerne fragmenty)

21. 1945, listopad 9, Praga – Fragmenty notatki z rozmów prof. O. Langego w Pradze

22. 1945, listopad 15, Praga – Pismo posła RP w Pradze S. Wierbłowskiego do wiceministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego dotyczące kwestii łużyckiej

23. 1945, grudzień 20, Warszawa – Protokół rozmowy ministra spraw zagranicznych W. Rzymowskiego i wiceministra J. Olszewskiego z posłem Czechosłowacji w Warszawie J. Hejretem

24. 1946, styczeń 5, Praga – Obszerne fragmenty pisma posła RP w Czechosłowacji S. Wierbłowskiego do MSZ w Warszawie

25. 1946, styczeń 22 – Artykuł M. Dybowskiego pt. „O najtrwalszą podwalinę polskiej niepodległości”

26. 1946, styczeń 24 – Uwagi do zagadnienia granicy polsko-czechosłowackiej

27. 1946, maj 19, Berlin – Fragmenty raportu specjalnego szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie płk. dra J. Prawina dotyczącego jego spotkania z działaczami Kulturbundu z radzieckiej strefy okupacyjnej

28. 1946, czerwiec 19, Kraków – Referat A. Wierzbickiego pt. „Problemy przemysłowe osadnictwa na ziemiach odzyskanych” wygłoszony na III sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych (obszerne fragmenty)

29. 1946, czerwiec 21, Warszawa – Notatka dotycząca wizyty w Polsce w dniach 12⁠–⁠18 czerwca 1946 r. prokuratora generalnego Wielkiej Brytanii H. Shawcrossa (fragmenty)

30. 1946, lipiec 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału Południowo-Wschodniego MSZ W. Sobierajskiego do wiceministra tego resortu J. Olszewskiego

31. 1946, lipiec 13, Warszawa – Dyskusja z ambasadorem Francji R. Garreau w sprawie poprawek do Deklaracji Przyjaźni Polska-Francja

32. 1946, lipiec 31, Praga – Pismo charge d’affaires poselstwa polskiego w Pradze dr. R. Staniewicza do dyrektora departamentu politycznego MSZ wiceministra J. Olszewskiego (fragmenty i omówienie)

33. 1946, sierpień 9, Cieszyn [?] – Raport M. Kwiatkowskiego o sytuacji Polaków na Zaolziu skierowany do J. Bermana

34. 1946, sierpień, Paryż – Sprawozdanie ambasadora RP w Paryżu S. Skrzeszewskiego i posła RP w Pradze S. Wierbłowskiego z rozmów na temat stosunków polsko-czechosłowackich przeprowadzanych w Paryżu (fragmenty i omówienie)

35. 1946, wrzesień 5, Warszawa – Notatka z rozmowy wiceministra spraw zagranicznych J. Olszewskiego z ambasadorem Francji R. Garreau (fragment)

36. 1946, wrzesień 21, Warszawa – Sprawozdanie z pobytu delegacji Zaolzian w Warszawie w dniach 20-21 września 1946 r. (fragmenty i omówienie)

37. 1946, wrzesień – Rozmowy polsko-czechosłowackie w sprawie paktu. Sprawa Trzyńca

38. 1946, październik, Szczecin [?] – Sprawozdanie prezydenta Szczecina inż. P. Zaremby z podróży służbowej do Anglii

39. 1946, listopad 8, Paryż [?]- Kronika podróży służbowej S. Skrzeszewskiego do Pragi Czeskiej i Warszawy od 19 października do 8 listopada 1946 r.

40. 1946, listopad 8, Czeski Cieszyn – Sprawozdanie z przebiegu zebrania powiatowego zarządu KPCz

41. 1946, listopad 9, Warszawa – Przemówienie W. Gomułki: „Nie oddamy Niemcom ani jednego Polaka – nie chcemy wśród Polaków ani jednego Niemca” wygłoszone na Zjeździe Autochtonów (fragmenty)

42. 1946, listopad 12, Haga – Rozmowa posła RP w Holandii B. Elmera z posłem australijskim Keith Officer (fragmenty)

43. 1946, listopad 18, Warszawa – Stenogram z konferencji prasowej wiceministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego (fragmenty)

44. 1946, grudzień 21, Kraków – Fragmenty referatu E. Kwiatkowskiego pt. „Morze jako instrument polityki gospodarczej nowej Polski” wygłoszonego na IV sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych

45. 1946, grudzień 21, Kraków – Referat A. Zierhoffera pt. „Rola Odry w terytorialno-państwowym organizmie Polski” wygłoszony na IV sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych (fragmenty)

46. 1946, grudzień 23, Warszawa – Pismo z M5Z do premiera E. Osóbki-Morawskiego

47. 1946, grudzień. Praga – Sprawozdanie z rozmów przeprowadzonych przez posła S. Wierbłowskiego i nacz. M. Wierną z min. A. Hejdu, szefem biura przygotowań do konferencji pokojowej w czechosłowackim MSZ (fragmenty i omówienie)

48. 1947, styczeń 21, Warszawa – Notatka z rozmowy wiceministra spraw zagranicznych J. Olszewskiego z charge d’affaires ambasady włoskiej w Warszawie Soardim (fragmenty)

49. 1947, styczeń 23, Praga [?] – Rozmowa z wiceministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji V. Clementisem (fragmenty)

50. 1947, styczeń. Londyn – Memorandum złożone przez rząd polski konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w sprawie Niemiec

51. 1947, styczeń 27, Londyn – Wywód delegata polskiego, amb. Wierbłowskiego, na konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w sprawie Niemiec

52. 1947, styczeń 27, Londyn – Wymiana zdań M. Couve de Murville – S. Wierbłowski na londyńskiej konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w sprawie Niemiec (fragmenty)

53. 7947, styczeń 37, Londyn – Depesza ambasadora RP w Wielkiej Brytanii J. Michałowskiego do wiceministra Z. Modzelewskiego

54. 1947, marzec 4, Warszawa – Fragmenty sprawozdania W. Rólskiego z podróży w pociągu min. Bevina przez terytorium Polski

55. 1947, marzec 8, Rzym – List otwarty „Środkowoeuropejskiego klubu federalnego »Intermarium«” do ministrów spraw zagranicznych USA, W. Brytanii i Francji obradujących w Moskwie na konferencji czterech mocarstw (fragment)

56. 1947, marzec 12, Warszawa – Fragment protokołu posiedzenia CKW PPS

57. 1947, marzec, Waszyngton – Notatka radcy ambasady Złotowskiego o rozmowie z kongresmenem Sadowskim

58. 1947, marzec 72, Berlin – Notatka z rozmowy szefa Polskiej Misji

Wojskowej w Berlinie J. Prawina z W. Ulbrichtem . . . . . . . . . .134

59. 1947, marzec 13, Londyn – Pismo attache ambasady RP w Londynie dr. J. A. Wildera do MSZ i odpowiedź ministerstwa

60. 1947, marzec 30, Katowice – Sprawozdanie z udziału delegatów KW PPR w Katowicach w obradach okręgowej konferencji KPCz w Morawskiej Ostrawie

61. 7947, kwiecień [?], Warszawa (?J – Fragmenty i omówienie opracowania pt. „Tezy min. Marshalla w sprawie granic zachodnich Rzeczypospolitej”

62. 1947, kwiecień 27, Warszawa – Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego z ministrem spraw zagranicznych W. Brytanii E. Bevinem (fragmenty)

63. 1947, kwiecień, Berlin – Fragmenty raportu Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie

64. 1947, maj 1, Berlin – Sprawozdanie z rozmowy szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie gen. J. Prawina i płk. A. Mellera z W. Pieckiem (fragmenty)

65. 1947, maj 12, Warszawa – Pismo kierownika Wydziału Zagranicznego KC PPR O. Dłuskiego do szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie gen. J. Prawina

66. 1947, maj 12, Warszawa – Protokół konferencji wewnętrznej u ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego

67. 1947, maj 22, Warszawa – Protokół konferencji wewnętrznej u ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego

68. 1947, maj 28 [data wplywu), Berlin – Sprawozdanie S. Molskiego

69. 1947, czerwiec 16, Waszyngton – Sprawozdanie ambasadora RP w USA J. Winiewicza z działalności od momentu objęcia funkcji do czerwca 1947 (fragmenty)

70. 1947, czerwiec, Warszawa – Mieczysław Łobodycz: „Analiza wyników konferencji z delegacją Czechosłowacji w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami” (fragmenty)

71. 1947, lipiec 14, Waszyngton – Sprawozdanie ambasadora J. Winiewicza z podróży po Stanach Zjednoczonych (fragmenty)

72. 1947, lipiec, Berlin – Fragmenty raportu Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie

73. 1947, wrzesień 8, Warszawa – Notatka z rozmowy wicemarszałka Sejmu S. Szwałbego z C. Herterem, członkiem Kongresu USA i wiceprzewodniczącym Komitetu Kongresu dla zbadania potrzeb gospodarczych Europy

(fragment)

74. 1947, wrzesień 13, Warszawa – Notatka o aktualnym stanie wykonania protokołu-załącznika do paktu z Czechosłowacją

75. 1947, wrzesień 24, Warszawa – Notatka z rozmowy wiceministra spraw zagranicznych J. Olszewskiego z ministrem odbudowy W. Brytanii Silkinem

(fragmenty)

76. 1947, październik 16, Warszawa – Notatka z rozmowy wiceministra spraw zagranicznych S. Leszczyckiego z posłem do brytyjskiej Izby Gmin Zilliacusem i jego grupą (fragmenty)

77. 1947, listopad 19, Berlin – Pismo attche prasowego Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie A. Mellera do dyrektora departamentu prasy i informacji MSZ gen. W. Grosza (fragmenty)

78. 1947, Warszawa – Notatka o ingerencji z zewnątrz w gospodarkę Śląska

79. 1947, Paryż – Raport w sprawie socjalistów francuskich P. Ogrodzińskiego z ambasady RP w Paryżu (fragmenty)

80. 1947, listopad 22, Warszawa – Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego w Komisji Budżetowej Sejmu (fragmenty)

81. 1947, grudzień 31, Morawska Ostrawa – Sytuacja mniejszości polskiej na Zaolziu według oceny konsula generalnego RP

82. 1948, styczeń 17, Warszawa – Notatka wicedyrektora departamentu politycznego T. Chromeckiego z rozmowy z I sekretarzem ambasady Włoch w Warszawie Duccim

83. 1948, styczeń 22, Praga – Raport I sekretarza ambasad] RP w Czechosłowacji A. Krajewskiego

84. 1948, styczeń 26, Londyn – Notatka attache prasowego ambasady RP w Londynie K. Dunin-Kęplicza z rozmowy z posłanką do Izby Gmin Leah Manning

85. 1948, luty 21, Warszawa – Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego z ambasadorem USA w Polsce S. Griffisem

86. 1948(?), luty 22, Warszawa – Wrażenia Władysława Bieńkowskiego z pobytu na kongresie Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii (fragmenty i omówienie)

87. 1948, luty 25, Warszawa – Notatka z rozmowy wiceministra spraw zagranicznych S. Leszczyckiego z ambasadorem Francji w Warszawie J. Baelenem

88. 1948, marzec 6, Warszawa – Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego z ambasadorem USA S. Griffisem (fragmenty)

89. 1948, marzec 23, Warszawa – Notatka z rozmowy amb. S. Wierbłowskiego z ambasadorem USA S. Griffisem (fragmenty)

90. 1948, kwiecień 7, Warszawa – Fragmenty protokołu nr 14 posiedzenia Biura Politycznego KC PPR

91. 1948, maj, Warszawa – Instrukcja KC PPR „Do pierwszych sekretarzy Komitetów Wojewódzkich PPR w sprawie listu papieża do biskupów niemieckich” (fragmenty)

92. 1948, maj 24, Warszawa – Orędzie kardynała A. Hlonda, prymasa Polski, do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych

93. 1948, czerwiec 14, Ostrawa – Sprawozdanie konsula generalnego RP w Ostrawie S. Węgierowa z rewizyty we Wrocławiu i Szczecinie delegacji działaczy z Brna i Ostrawy

94. 1948, lipiec 12, Warszawa – Ekspertyza Biura Prawno-Traktatowego MSZ w sprawie przymierza polsko-brytyjskiego (fragmenty)

95. 1948, lipiec 28, Waszyngton – Fragment notatki F. Kalinowskiej z rozmowy z korespondentem „New York Times” W. Lawrencem

96. 1948, czerwiec–sierpień, Warszawa – Projekt rezolucji Biura Politycznego KC PPR w sprawie odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego w kierownictwie partii, jego źródeł i sposobów przezwyciężania (fragment)

97. 1948, październik 27, Tel-Awiw – Notatka konsula generalnego Polski w Tel-Awiwie R. Łoca z rozmowy z prezydentem Izraela Weizmanem w dniu 12 października (fragmenty)

98. 1948, październik, Waszyngton – Notatka z rozmowy z E. Kogonem (fragmenty)

99. 1948, listopad 3, Praga – Pismo ambasadora RP w Pradze J. Olszewskiego w sprawie sytuacji Polaków na Zaolziu (omówienie i fragmenty)

100. 1948, listopad 5, Berlin – Notatka szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie gen. J. Prawina z rozmowy z W. Ulbrichtem (fragmenty)

101. 1948, listopad I5, 24, Ostrawa – Protokół zebrania komórki PPR przy konsulacie generalnym RP w Ostrawie

102. 1949, maj 31, Paryż – Raport ambasadora RP we Francji J. Putramenta (fragmenty)

103. 1949, czerwiec 30, Paryż – Raport ambasadora RP w Paryżu J. Putramenta (fragmenty)

104. 1949, listopad 12, Warszawa – Fragment wystąpienia Hilarego Minca w dyskusji na III Plenum KC PZPR

105. 1950, maj [?], Warszawa – Artykuł E. Ochaba pt. „Niemiecka Republika Demokratyczna – nasz sojusznik w walce o pokój i postęp” (fragmenty)

106. 1950, lipiec 6, Zgorzelec – Układ między Rzeczypospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej

 

 

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom IV – Od Poczdamu do Zgorzelca (1945⁠–⁠1950)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty