Oficyna Wydawnicza Volumen » Podręczniki » Wprowadzenie do semiotyki

Wprowadzenie do semiotyki

Autor: Daniel Chandler

 

Przekład: Katarzyna Hallett

ISBN 978-83-7233-182-3

Liczba stron: 352

 

Opis:

Semiotykę określa się jako naukę o znaku lub teorię znaku. Znaki i systemy znaków (języki) są nierozerwalnie związane z wszystkimi niemal formami aktywności człowieka, a na pewno z tymi o charakterze symbolicznym. Semiotyka łączy się ściśle z takimi dziedzinami, jak językoznawstwo, logika, teoria informacji i komunikacji, filozofia. kulturoznawstwo i wiele, wiele innych.

Elementy semiotyki należą do kanonu wiedzy humanistycznej. Trudno sobie wyobrazić analizy dyskursów, tekstów, zjawisk kulturowych bez odwoływania się do aparatury teoretycznej semiotyki.

Książka Daniela Chandlera jest wykładem tej dziedziny nauki (obejmującym także jej wariant poststrukturalistyczny), przeprowadzonym w siedmiu, poprzedzonych krótkim Wprowadzeniem, rozdziałach. Autor omawia: najważniejsze lingwistyczne i filozoficzne modele znaku. problematykę reprezentacji, semiotyczną analizę struktur, tropy retoryczno-literackie, kody, interakcje tekstualne i najnowsze tendencje rozwojowe semiotyki.

Usystematyzowany i przejrzysty tok wykładu. Poparty – gdy trzeba – ilustracjami, sprawia. że książka doskonale nadaje się także do samodzielnego studiowania. Ułatwiają to materiały uzupełniające:

• obszerny glosariusz podstawowych pojęć,

• imponująca bibliografia, poza zwykłym układem podana także podług różnych pól, w których „działa” semiotyka: od marketingu i kultury konsumenckiej, poprzez film. architekturę, prawo, muzykę itd., po studia nad reprezentacją wizualną i retoryką wizualną,

• wykaz międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji semiotycznych, czasopism i stron internetowych,

• zestaw krótkich biogramów czołowych postaci szeroko pojętej semiotyki – od Rolanda Barthes’a do Benjamina Lee Whorfa.

Ten bardzo dobry podręcznik adresowany jest do wszyst­kich, którzy interesują się nowoczesnymi naukami społecznymi czy szerzej – nowoczesną humanistyką.

Spis treści

 

Przedmowa

 

Podziękowania

 

Wprowadzenie

Definicje

Związki z językoznawstwem

Langue i parole

Dlaczego warto zajmować się semiotyką

 

ROZDZIAŁ 1: Modele znaku

Model de Saussure’a

Dwie strony kartki papieru

System relacyjny

Dowolność

Model Peirce’a

Relatywizm

Tryb symboliczny

Tryb ikoniczny

Tryb wskazujący

Tryby, nie typy

Zmiany w relacjach

Znaki cyfrowe i analogowe

Typy i okazy

Przywrócenie znakowi jego materialności

System teoretyczny Hjelmsleva

 

ROZDZIAŁ 2: Znaki i rzeczy

Nazywanie rzeczy

Referencyjność

Modalność

Słowo nie jest rzeczą

Puste elementy znaczone

 

ROZDZIAŁ 3: Analiza struktur

Osie poziome i pionowe

Wymiar paradygmatyczny

Test komutacyjny

Przeciwstawności

Nacechowanie

Dekonstrukcja

Układ

Kwadrat semiotyczny

Wymiar syntagmatyczny

Relacje przestrzenne

Relacje sekwencyjne

Redukcja strukturalna

 

ROZDZIAŁ 4: Kwestionując dosłowność

Tropy retoryczne

Metafora

Metonimia

Synekdocha

Ironia

Tropy główne

Denotacja i konotacja

Mit

 

ROZDZIAŁ 5: Kody

Rodzaje kodów

Kody percepcyjne

Kody społeczne

Kody tekstowe

Kody realizmu

Niewidoczny montaż filmowy

Kody o szerokim i wąskim spektrum oddziaływania

Interakcje kodów tekstowych

Kodyfikacja

 

ROZDZIAŁ 6: Interakcje tekstowe

Modele komunikacji

Pozycjonowanie podmiotu

Tryby zwracania się do odbiorcy

Pozycje odczytu

Intertekstualność

Problem autorstwa

Odczytywanie jako przepisywanie

Żaden tekst nie jest wyspą

Intratekstualność

Bricolage

Rodzaje i stopnie intertekstualności

 

ROZDZIAŁ 7: Przyszłość i przeszłość semiotyki

Semiotyka strukturalna

Semiotyka poststrukturalna

Metodologie

Podejście ekologiczne i multimodalne

 

Apendyks

 

Główne postaci i szkoły myśli

 

Glosariusz

 

Dalsze informacje

 

Bibliografia

 

Indeks

Góra