Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość » Wojna polsko-austriacka 1809 r.

Wojna polsko-austriacka 1809 r.

Autor: Bronisław Pawłowski

Data wydania: 1999

Liczba stron: 464

 

Opis:

Po „Wojnie polsko-rosyjskiej 1830-1831” Wacława Tokarza i „Wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r”. Adama Wolańskiego, przychodzi trzecia pra­ca, Bronisława Pawłowskiego, „Wojna polsko-austriacka 1809 r.”. Stoczył ją świeżo powstały zalążek naszego państwa noszący nazwę Księstwo Warszaw­skie i wraz z nim odrodzone, tym razem na terenie naszego kraju, Woj­sko Polskie.

W 1806-1807 r. weszło wraz z Francuzami do walki przeciwko dwóm zaborcom, Rosji i Prusom. Teraz, w 1809 r., stanęło do walki przeciwko trzeciemu zaborcy, Au­strii, który poprzez łatwe, jak mu się zdawało, przejście przez niemal ogo­łocone z wojska Księstwo, chciał podać rękę Prusom, by zachęcić je do wznowienia wspólnej walki przeciw­ko cesarskiej Francji. W 1809 r. Woj­sko Polskie wsparte przez społeczeń­stwo, w tym zwłaszcza zaboru austriackiego, pobiło przeciwnika. Pozwoliło to Księstwu z państewka stać się już znaczącym państwem, o którym coraz otwarciej mówiono -Polska. Jej zwieńczeniem dla opinii publicznej był uroczysty powrót Woj­ska Polskiego do Warszawy.

 

SPIS TREŚCI:

 

O AUTORZE

PRZEDMOWA

WSTĘP

 1. Księstwo Warszawskie w przededniu wojny
 2. Organizacja i taktyka Wojska Polskiego
 3. Organizacja i taktyka wojska austriackiego
 4. Koncentracja VII korpusu austriackiego
 5. Przygotowania wojenne w Księstwie Warszawskim

CZĘŚĆ I. OKRES INICJATYWY AUSTRIACKIEJ

 1. Wkroczenie wojska austriackiego do Księstwa Warszawskiego
 2. Zarządzenia wojenne w Warszawie
 3. Pierwsze utarczki
 4. Raszyn
 5. Zajęcie Warszawy przez Austriaków
 6. Wyprawa Branovacsky’ego na Częstochowę
 7. Działania gen. Mohra na prawym brzegu Wisły
 8. Przygotowania polskie do dalszych działań”
 9. Potyczka pod Grochowem 25 kwietnia
 10. Działania innych grup polskich
 11. Austriackie próby przeprawy na prawy brzeg Wisły
 12. Zdobycie przedmościa pod Ostrówkiem
 13. Stanowisko Rosji
 14. Tymczasowy Zarząd Polski terytoriów zdobytych w Galicji

CZĘŚĆ II. OKRES INICJATYWY POLSKIEJ

 1. Podjęcie marszu w głąb Galicji
 2. Dalsze działania Austriaków
 3. Wyprawa gen. Mohra na Toruń
 4. Organizacja i działalność powstań w departamentach
 5. Działalność Dąbrowskiego w Wielkopolsce
 6. Blokada Częstochowy
 7. Działania polskie w Galicji
 8. Wzięcie Sandomierza i jego przedmościa
 9. Zdobycie Zamościa
 10. Marsz na Lwów
 11. Działalność rządu Księstwa Warszawskiego

CZĘŚĆ III. OKRES INICJATYWY AUSTRIACKIEJ

 1. Podjęcie przez Austriaków działań w Galicji
 2. Przygotowania polskie do walnej rozprawy pod Sandomierzem
 3. Przeprawa Schaurotha na prawy brzeg Wisły
 4. Przeobrażenie planów austriackich
 5. Działania Dąbrowskiego
 6. Wyprawa Austriaków na Dąbrowskiego
 7. Działania Zajączka i odzyskanie Warszawy
 8. Marsz grupy Ferdynanda na Sandomierz
 9. Nowa zmiana planu austriackiego
 10. Działania korpusu polskiego
 11. Marsz Zajączka w stronę Sandomierza i bitwa pod Jankowicami
 12. Działania nad Sanem
 13. Bitwa pod Górzycami
 14. Porozumienie austriacko-rosyjskie
 15. Zdobycie Sandomierza przez Austriaków
 16. Zajęcie Lwowa przez grupę Egermanna
 17. Dalsze kształtowanie się stosunków polsko-rosyjskich
 18. Odwrót austriacki znad Sanu
 19. Działania Zajączka, Dąbrowskiego i Sokolnickiego
 20. Dalsze rokowania austriacko-rosyjskie i działania głównych sił austriackich

CZĘŚĆ IV OKRES INICJATYWY POLSKIEJ

 1. Koncentracja korpusu polskiego i podjęcie pościgu za Austriakami na lewym brzegu Wisły
 2. Działalność Rady Stanu i jej stosunki z Poniatowskim
 3. Organizacja sił polskich w Galicji
 4. Marsz korpusu polskiego na Kraków i zajęcie tego miasta
 5. Walki w Galicji Wschodniej
 6. Zawieszenie broni i rokowania pokojowe

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Góra