Oficyna Wydawnicza Volumen » Dzieje Śląska » Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej

Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej

Śląskie Sympozja Historyczne

pod red. Lecha Leciejewicza

ISBN 83-85218-44-0

Liczba stron: 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Przedmowa

Program sympozjum

Lech Leciejewicz, Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej jako problem badawczy

Vom Stamm zum Staat. Schlesien im Rahmen des fruhmittelalterlichen Westslawentums als Forschungsfrage. Zusammenfassung

Jerzy Lodowski, Jerzy Szydłowski, Śląsk plemienny w świetle źródeł

archeologicznych

Schlesien zur Stammeszeit im Lichte der archaologischen Quellen. Zusammenfassung

Lubomir Havlik, Mahren (Alt-Mahren) – Groties Mahren (Großmahren) – Mahrisches (Groómahrisches) Reich

Krzysztof Wachowski, Śląsk a Wielkie Morawy

Schlesien und Großmahren. Zusammenfassung

Hansjurgen Brachmann, Die sorbische Stammesgruppe im Rahmen des römisch-deutschen Kaiserreiches

Zofia Kurnatowska, Tworzenie się państwa pierwszych Piastów w aspekcie archeologicznym

Entstehung des Piastenstaates im archaologischen Aspekt. Zusammenfassung

Michał Kara, Z badań nad wczesnośredniowiecznymi grobami z uzbrojeniem z terenu Wielkopolski

Von den Forschungen nach frühmittelalterlichen Grabern und Ausrustung in Grosspolen. Zusammenfassung

Lech A. Tyszkiewicz, Przyłączenie Śląska do monarchii piastowskiej pod koniec X wieku

Anschluss Schlesiens an die Piastenmonarchie am Ende des 10. Jh. Zusammenfassung

Sławomir Moździoch, Konsekwencje gospodarcze przyłączenia Śląska do państwa Piastów

Die wirtschaftlichen Folgen des Anschlusses Schlesiens an den Piastenstaat. Zusammenfassung

Karol Modzelewski, Nowe formy więzi społecznej na Śląsku w XI–XII wieku

Neue Formen der Gesellschaftsbindung im 10.–10. Jh. Zusammenfassung

Klaus Zernack, Frühe Staatsbildung und Anfange der europaischen Nationen. Einige komparatistische Beobachtungen

Lech Leciejewicz, Umacnianie państwowości a przełom cywilizacyjny na przykładzie Śląska w XI–XII wieku

Die Starkung des Staatswesens und der Zivillisationsumbruch am Beispiel Schlesiens im 10.–10. Jh. Zusammenfassung

Góra