Oficyna Wydawnicza Volumen » Historia Najnowsza » Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego

Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego

Autor: Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

ISBN 83-7233-026-3

Liczba stron: 180

 

Opis:

Książka jest próbą ukazania wydarzeń z życia por. „Zagończyka” na tle walki społeczeństwa regionu radomskiego w narzuconym siłą nowym ustrojem. Nie jest to jednak typowa biografia ani też naukowe opracowanie analityczne. Jest to publikacja o charakterze źródłowym z licznymi fragmentami materiałów archiwalnych, relacji i wspomnień, które dominują nad typową analizą. Dzięki temu można potraktować niektóre części książki jako wybór tekstów źródłowych do historii najnowszej – poza wiedzą faktograficzną oddaj one atmosferę tamtych czasów.

[…] Książka podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym przedstawione zostały najważniejsze fakty z życia i działalności Franciszka Jasulskiego do 1945 r. Rozdział drugi poświęcono działalności por. „Zagończyka” jako Komendanta Inspektoratu WiN o kryptonimie „Związek Zbrojnej Konspiracji”, zakończonej jego aresztowaniem przez UB w lipcu 1946 r. Trzeci rozdział opisuje dramatyczne wydarzenia związane z przygotowaniem ucieczki z aresztu śledczego WUBP w Kielcach, procesem i wykonaniem wyroku śmierci na Komendancie „ZZK”. W czwartym rozdziale omówiona została działalność ostatniego kadrowego oddziału wywodzącego się ze „Związku Zbrojnej Konspiracji” dowodzonego przez ppor. Tadeusza Zielińskliego ps. „Igła”.

W pracy wykorzystano oryginalne dokumenty organizacyjne, wspomnienia, relacje, fragmenty zeznań, a także meldunki jednostek sił represji i sprawozdania działaczy PPR.

(Ze wstępu)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy Przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej

l. Od harcerstwa do Armii Krajowej

2. Spotkanie z „wyzwolicielami”

3. Ucieczka z Wronek

 

Rozdział drugi Walka trwa

1. Związek Zbrojnej Konspiracji

2. Aresztowanie „Zagończyka”

3. Ujawnienie Inspektoratu

 

Rozdział trzeci Próba ucieczki. Proces. Śmierć „Zagończyka”

 

Rozdział czwarty Działalność zbrojna oddziału ppor. Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła”

 

Epilog Kilkadziesiąt lat później

 

Przypisy

 

Bibliografa

I. Materiały archiwalne

II. Relacje i wspomnienia

III. Źródła drukowane

IV. Opracowania

Indeks

Góra